વૈષ્ણવ વણિક સમાજ , આણંદ 2022-24 ના કાર્યવાહક મંડળની યાદી

2022 ના મહિલા વીંગ

પ્રમુખ

શ્રી મનીષભાઈ એચ. શાહ - 98252 88852

તત્કાલીન પ્રમુખ

શ્રી હસમુખભાઈ વી. શાહ - 97250 25944

ઉપપ્રમુખ

શ્રી વિનયભાઈ એમ. પરીખ - 98253 50369

મંત્રી

શ્રી રાજનભાઈ પી. પરીખ - 98240 32886

સહમંત્રી

શ્રી ડૉ. બ્રિજેશભાઈ કે. પરીખ - 98252 74796

ખજાનચી

શ્રી હિરેનભાઈ કે. શાહ - 99981 81892

કારોબારી સભ્યો

શ્રી સુનિલભાઈ એસ. શાહ - 98796 50762

શ્રી વિરલભાઈ એ. શાહ - 94265 00633

શ્રી વિનીતભાઈ કે. શાહ - 98253 37455

શ્રી રાકેશભાઈ સી. શાહ - 98257 96066

સલાહકાર

શ્રી દિનેશભાઇ બી. પરીખ - 98253 92137

શ્રી હર્ષદભાઈ એ. મહેતા - 98250 28050

શ્રી સતિષભાઈ એસ. શાહ - 98250 17307

આમંત્રિત

શ્રી પલકભાઈ એસ. શાહ - 99980 01232

શ્રી સુજીતભાઈ આઈ. પરીખ - 94263 52121