વૈષ્ણવ વણિક સમાજ , આણંદ - 2022-24 ના મહિલા વીંગ

2022-24 ના કાર્યવાહક મંડળની યાદી

પ્રમુખ

શકુબેન શેઠ

મંત્રી

નિશાબેન શેઠ